برنامه روش های درونیابی و نقطه یابی درس محاسبات عددی

برنامه روش های درونیابی و نقطه یابی درس محاسبات عددی با نرم افزار Matlab با استفاده از روشهای نیوتن رافسون نیوتن نابجایی دوبخشی (منصف) ژاکوبی گوس سایدل وتری گوس جردن تکرار نقطه ثابت تقریب ریشه