آرشیو نویسنده: مهدی محمدزاده

برنامه روش های درونیابی و نقطه یابی درس محاسبات عددی

برنامه روش های درونیابی و نقطه یابی درس محاسبات عددی با نرم افزار Matlab با استفاده از روشهای نیوتن رافسون نیوتن نابجایی دوبخشی (منصف) ژاکوبی گوس سایدل وتری گوس جردن تکرار نقطه ثابت تقریب ریشه

هدیه اي دیجیتال براي سالمندان

دســتگاه فریواك (FriWalk) در نگاه اول بیشــتر یــک چارچوب فلزي داراي چرخ اســت که به بهتر راه رفتن سالمندان کمک میکند؛ اما این وسیله چیزي فراتر از اینهاست. دستگاه فریواك چند دوربین و حسگر دارد که میتواند موانع موجود در مســیر حرکت ســالمند را شناسایی کند و به اوهشدار دهد. همچنین سامانه موقعیتیاب این دستگاه به سالمندان مبتلا […]