آزمایشگاه معماری کامپیوتر - برق, دروس برق, رشته ی برق

مدار ALU

آی سی ۷۴۱۸۱ یک ALU می باشد که با دستوراتی که با استفاده از پایه های S، M و CN برایش تعیین می کنیم ، عملیات مختلفی را روی پورت های A و B انجام می دهد؛ یک ثبات هم به نام ۷۴۱۷۳ وجود دارد که می توانیم خروجی ALU را به ورودی آن وصل

آزمایشگاه معماری کامپیوتر - برق, رشته ی برق

مدار Keypad

شرح کار اصلی مدار: هدف این است که عددی که در کیپد فشار داده شد ، بر روی سون سگمنت نشان داده شود. با شمارش آی سی ۷۴۱۹۳ و به کمک دیکودر اکتیو لاو ۷۴۱۳۹ ، یک عدد صفر را در سطرهای کیپد می چرخانیم، از طرفی به کمک دو عدد NOT و دو عدد

آزمایشگاه معماری کامپیوتر - برق, رشته ی برق

مدار مبدل دیجیتال به آنالوگ

آی سی شمارنده ی ۷۴۱۹۳ ، شروع به شمارش کرده و در سون سگمنت دیده می شود ، همچنین خروجی این آی سی به رشته مقاومت هایی جهت تعیین ارزش وصل شده و سپس به اُپ اَمپ جهت تقویت ارسال می شوند ، چون اُپ اَمپ هنگام تقویت به یک ضریب با علامت منفی ضرب