Author Archives: حامد پورمحمدی

متلب و آردوینو – کار با I/O دیجیتال

در این ویدیو نحوه برنامه نویسی برای دسترسی به خروجی های دیجیتال مورد بررسی قرار گرفته است و ایجاد یک پروژه در محیط سیمیولینک، پروگرم کردن آردوینو توسط متلب شرح داده شده است.